Công văn 5681/TCT-DNL ngày 8/12/2016 của Tổng cục Thuế v/v xử lý lợi nhuận sau thuế còn lại của các doanh nghiệp do tổ chức Đảng thành lập và quản lý

- 02.01.2017
Facebook Comments

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223