Công văn 5741/TCT-TNCN ngày 12/12/2016 của Tổng cục Thuế v/v vướng mắc về quản lý thuế đối với cá nhân kinh doanh vận tải nộp thuế theo phương pháp khoán theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

- 02.01.2017
Facebook Comments

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223