Quỹ công nghệ

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Theo  Điều 10, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014. ► Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223