TNDN

Cách xử lý hạch toán chi phí mua hàng không có hóa đơn.

Theo CV 244/TCT-CS ngày 18/01/2013 của BTC: – Hàng hóa vận chuyển trên đường không có chứng từ, hóa đơn: +/ Trong hạn 12 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 200.000 đến 2.000.000 đồng +/ Trong hạn 12 – 24 giờ không chứng minh được, thì xử phạt từ 300.000 đến 3.000.000 […]

Các khoản thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp

Các khoản thu nhập được miễn thuế khi tính thuế TNDN năm 2015 được quy định rất rõ tại điều 8 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ tài chính. (Mới nhất năm 2016 là Thông tư 96/2015/TT-BTC). 1. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, sản xuất muối của […]

Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn

Theo điều 14 thông tư số: 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chínhqui định: Cách tính thuế TNDN từ chuyển nhượng vốn 1. Phạm vi áp dụng: – Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của DN là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của DN đã đầu […]

Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN

1. Điều kiện áp dụng ưu đãi thuế TNDN 1.1. Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về địa bàn: – DN trong lĩnh vực kinh doanh vận tải: căn cứ theo địa bàn thành lập dự án đầu tư thuộc địa bàn được hưởng ưu đãi thuế và có điểm đi hoặc điểm đến […]

Quy định về thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản

1. Quy định về thuế TNDN của hoạt động chuyển nhượng bất động sản Điều 2 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Thông tư số 78/2014/TT-BTC với những nội dung chính sau: Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản không được hưởng ưu đãi thuế TNDN ” kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp […]

Trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

Theo  Điều 10, Chương II, Thông tư 78/2014/TT-BTC ban hành ngày 18/06/2014. ► Doanh nghiệp được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam được trích tối đa 10% thu nhập tính thuế hàng năm trước khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh […]

Chi phí lãi vay hợp lý được trừ khi tính thuế TNDN

1 . Mục địch của chi phí lãi vay   Khoản 1 điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định những chi phí được trừ phải đảm bảo  những điều kiện sau: “1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ […]

Các khoản chi phí được trừ và không được trừ khi tính thuế TNDN

Theo điều 6 Thông tư Số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ tài chính thì từ năm 2014 trở đi quy định: Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN cụ thể như sau. 1. Các khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN: Trừ các […]

Hướng dẫn lập quyết toán thuế TNDN năm 2016

Hướng dẫn quyết toán thuế TNDN năm 2016

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223