Mẫu quyết định thôi việc, hủy bỏ, bãi nhiệm kế toán trưởng

Quyết định thôi việc, hủy bỏ, bãi nhiệm kế toán trưởng là điều không mong muốn tại các doanh nghiệp. Tuy nhiên, vì những lý do bắt buộc đem lại mà doanh nghiệp đó phải quyết định bãi bỏ chức vụ kế toán trưởng thì cần phải làm đơn theo mẫu sau

CÔNG TY ………………………………………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——————————

Số:  …. /20……/QĐ-

………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC

V/v: Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng công ty đối với bà ………….

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY………

  • Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;.
  • Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………………………………………..;
  • Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………………………………….…………. ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:   Miễn nhiệm Bà …………  thôi giữ chức vụ kế toán trưởng công ty …………… kể từ ngày ….. tháng … năm ……….

Điều 2:   Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Điều 3:   Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

– Như điều 3 (để thực hiện)

– Lưu HCNS

 

 

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!