Hệ thống 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam gồm 26 chuẩn mực chia ra làm 5 đợt ban hành.

Đợt 1: Ngày 31/12/2001 ban hành 4 chuẩn mực:

– Chuẩn mực kế toán số 02: Hàng tồn kho

– Chuẩn mực kế toán số 03: Tài sản cố định hữu hình

– Chuẩn mực kế toán số 04: Tài sản cố định vô hình

– Chuẩn mực kế toán số 14: Doanh thu và thu nhập khác

(Theo quyết định số 149/2001/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

Đợt 2: Ngày 31/12/2002 ban hành 6 chuẩn mực

– Chuẩn mực kế toán số 01: Chuẩn mực chung

– Chuẩn mực kế toán số 06: Thuê tài sản

– Chuẩn mực kế toán số 10: Ảnh hưởng của việc thay đổi tỉ giá hối đoái

– Chuẩn mực kế toán số 15: Hợp đồng xây dựng

– Chuẩn mực kế toán số 16: Chi phí đi vay

– Chuẩn mực kế toán số 24: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

(Theo quyết định số 165/2002/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

Đợt 3: Ngày 30/12/2003 ban hành 6 chuẩn mực

– Chuẩn mực kế toán số 05: Bất động sản đầu tư

– Chuẩn mực kế toán số 07: Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết

– Chuẩn mực kế toán số 08: Thông tin tài chính về những khoảng vốn góp liên doanh

– Chuẩn mực kế toán số 21: Trình bày báo cáo tài chính

– Chuẩn mực kế toán số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con.

– Chuẩn mực kế toán số 26: Thông tin về các bên liên quan

(Theo quyết định số 234/2003/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 161/2007/TT-BTC)

Đợt 4: Ngày 15/02/2005 ban hành 6 chuẩn mực

– Chuẩn mực kế toán số 17: Thuế thu nhập doanh nghiệp

– Chuẩn mực kế toán số 22: Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự.

– Chuẩn mực kế toán số 23: Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

– Chuẩn mực kế toán số 27: Báo cáo tài chính giữa niên độ

– Chuẩn mực kế toán số 28: Báo cáo bộ phận

– Chuẩn mực kế toán số 29: Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

(Theo quyết định số 12/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 20/2006/TT-BTC)

Đợt 5: Ngày 28/12/2005 ban hành 4 chuẩn mực

– Chuẩn mực kế toán số 11: Hợp nhất kinh doanh

– Chuẩn mực kế toán số 18: Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

– Chuẩn mực kế toán số 19: Hợp đồng bảo hiểm

– Chuẩn mực kế toán số 30: Lãi trên cổ phiếu

(Theo quyết định số 100/2005/QĐ-BTC và Thông tư hướng dẫn số 21/2006/TT-BTC)

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!