Biểu phí bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 329/2016/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư là Biểu phí bảo hiểm, phụ phí bảo hiểm đối với:

– Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng (Phụ lục 7).

– Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn đầu tư xây dựng (Phụ lục 8).

– Bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường (Phụ lục 9).

Ngoài ra, Thông tư cũng hướng dẫn về trình tự giao kết hợp đồng bảo hiểm, gồm:

– Bước 1: Bên mua bảo hiểm cung cấp đầy đủ thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm;

– Bước 2: Căn cứ Giấy yêu cầu bảo hiểm và các tài liệu liên quan (nếu có), doanh nghiệp bảo hiểm xem xét, đánh giá rủi ro trước khi quyết định nhận bảo hiểm;

– Bước 3: Doanh nghiệp bảo hiểm và bên mua bảo hiểm giao kết hợp đồng bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm cấp Giấy chứng nhận bảo hiểm cho bên mua bảo hiểm.

Thông tư 329/2016/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/3/2017.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.