Tin ngành thuế

Toàn tập văn bản về THUẾ mới nhất 2020

Thuế là một lĩnh vực rất phức tạp, có nhiều vướng mắc mà doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Hiểu được vấn đề đó, chúng tôi xin gửi đến quý vị toàn tập các văn bản về thuế và các công việc pháp lý /bài viết chính sách có liên quan sau đây: STT Nội dung […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 9 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 9/2019 như sau: A/ Về thuế giá trị gia tăng. Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng liên quan đến khấu trừ hoàn thuế GTGT. Tổng cục Thuế có công văn số 3352/TCT-KK […]

Hướng dẫn hưởng Trợ cấp thất nghiệp và BHXH một lần cùng lúc

Trợ cấp thất nghiệp và Bảo hiểm Xã hội một lần đều là những chế độ quan trọng của người lao động. Vậy, người lao động cần làm gì để hưởng cả hai chế độ này cùng lúc? 1. Đối tượng hưởng BHXH một lần và Trợ cấp thất nghiệp Người lao động là công […]

Những lưu ý khi người lao động tự ý nghỉ việc

Trong mối quan hệ lao động, không thể tránh khỏi tình huống người lao động có hành vi tự ý nghỉ việc. Khi đó, doanh nghiệp và bản thân mỗi người lao động cần lưu ý những vấn đề sau đây: Trong phạm vi bài viết này, “Tự ý nghỉ việc” là việc người lao […]

Một số chính sách thuế tháng 8 năm 2019

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Về chính sách thuế GTGT đối với khoản phí quản lý khoản cho vay: Tổng cục Thuế có công văn số 3193/TCT- CS ngày 21/06/2019 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế GTGT. Theo đó, trường hợp Tập đoàn thu phí quản lý khoản […]

Thủ tục kế toán cần làm khi báo giảm NLĐ nghỉ thai sản

Khi lao động nữ được nghỉ thai sản ở nhà thì kế toán tại các doanh nghiệp phải làm các hồ sơ thủ tục báo giảm lao động, hồ sơ thai sản để cho người lao động được hưởng chế độ thai sản. Cụ thể, chi tiết các công việc kế toán cần phải làm […]

Giảm thuế suất TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống 15% và 17%

Nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có điều kiện phát triển cũng như thúc đẩy sự tích luỹ, tái đầu tư và gia tăng nguồn thuế cho những năm sau Bộ tài chính đề xuất giảm thuế suất TNDN cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ xuống  còn 15% và […]

Mẫu công văn xin gia hạn kiểm tra thuế

Trong trường hợp các doanh nghiệp không thể đáp ứng các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc kiểm tra thuế của cơ quan thuế thì có thể làm công văn xin hạn kiểm tra thuế lên cục thuế mà doanh nghiệp đã đăng ký. Vì vậy, Thuevinatax xin chia sẻ với các bạn […]

Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế “Điều 4. Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản […]

Quy định về điều kiện về doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử

Tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính quy định: “2. Điều kiện của tổ chức khởi tạo hóa đơn Người bán hàng hóa, dịch vụ (sau gọi chung là người bán) khởi tạo hóa đơn điện tử phải đáp ứng điều kiện sau: a) Là tổ chức kinh tế […]

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

– Căn cứ điểm e Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/3/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn điện tử: “1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:… e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập […]

Hướng dẫn trích dự phòng các khoản nợ phải thu khó đòi

Tại điểm c khoản 1.1 Điều 45 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 24/12/2014 của Bộ Tài chính về chế độ kế toán doanh nghiệp, quy định: “Dự phòng phải thu khó đòi: Là khoản dự phòng phần giá trị các khoản nợ phải thu và các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn khác có […]

Hướng dẫn nội dung sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

Căn cứ Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. + Tại Khoản 1 Điều 3 quy định về hóa đơn như sau: “1. Hóa đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hóa, dịch vụ theo quy định […]

Hướng dẫn mua hóa đơn lẻ của cơ quán thuế

Căn cứ quy định tại Điều 3, Điều 5 Luật Thuế Giá trị gia tăng quy định về đối tượng chịu thuế và đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; Điều 2, Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng […]

Hướng dẫn kê khai nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian thanh toán cho bên nước ngoài

VINATAX xin trích hướng dẫn của TCT  về việc khai, nộp thuế nhà thầu đối với dịch vụ làm trung gian thanh toán cho bên nước ngoài như sau: Căn cứ Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng không áp dụng. Căn cứ Điều 4 Thông tư số […]

Hướng dẫn chỉ tiêu ngày giờ trên hóa đơn điện tử

Căn cứ pháp lý: – Căn cứ Nghị định 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số như sau: + Tại Điều 30 quy định dịch vụ cấp dấu thời gian “Điều 30. Dịch vụ cấp dấu […]

Hướng dẫn chuyển từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy

– Căn cứ Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về việc chuyển đổi từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy: “1. Nguyên tắc chuyển […]

Hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá

Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam. + Tại Điều 1 hướng dẫn đối tượng áp dụng như sau: “Điều 1. Đối tượng áp […]

Hướng dẫn cách hạch toán chi phí quảng cáo trên google hoặc facebook

Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN (sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính) như sau: “Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế Trừ các khoản chi […]

Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn một trang

Căn cứ Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. + Tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 3 quy định về hóa đơn điện tử. “1. Hóa đơn điện tử là tập hợp […]

Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn gián tiếp

– Căn cứ Điểm d Khoản 2 Điều 2 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 quy định về người nộp thuế TNDN như sau: “2. Doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế quy định tại Điều 3 của Luật này phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:… d) Doanh nghiệp nước ngoài không có […]

Chính sách thuế đối với Doanh nghiệp phần mềm(hóa đơn và doanh thu khi xuất khẩu)

Căn cứ Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin + Tại Điều 3 quy định: “Điều 3. Giải thích từ ngữ Sản phẩm phần mềm là phần mềm và tài liệu […]

Các công việc kế toán cần làm đối với công ty mới thành lập

I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.             Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế […]

Các công việc kế toán cần làm trong tháng 7/2019

Thông báo tình hình biến động lao động tháng 06/2019 – Thời hạn: Trước ngày 03/7/2019 – Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền kề, doanh nghiệp phải gửi […]

Hướng dẫn kế toán cách ký chữ ký đúng luật để không bị phạt và 11 lỗi về “chữ ký” sẽ bị phạt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán

Hiện hành Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt từ 5 – 10 triệu đồng nếu chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký. Nhiều người lo lắng và cho rằng mỗi lần ký thì nét chữ sẽ khác nhau, không thể giống y nguyên được, nên dễ dàng […]

Từ 1/1/2018, chính sách BHXH thay đổi thế nào ?

Mở rộng 2 nhóm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; sửa quy định về mức đóng BHXH hàng tháng; Tăng dần số năm đóng BHXH để được hưởng mức lương hưu tối đa; phạt đến 7 năm tù nếu trốn đóng BHXH… là những điểm mới về chính sách BHXH được áp dụng từ […]

Những từ được viết tắt trên hóa đơn

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn như sau (Căn cứ và Điểm b Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC): STT Từ được phép viết tắt Viết tắt thành 1 Phường P 2 Xã X 3 Thị trấn TT 4 Quận Q 5 Huyện H 6 Thị xã TX […]

Danh sách 38 lỗi khiến các khách sạn, nhà nghỉ bị phạt tiền

Đây là nội dung tại Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, các khách sạn, nhà nghỉ du lịch khi có hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt với mức tiền tương ứng, đơn cử như: – Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 […]

Toàn bộ văn bản về tiền lương và BHXH có hiệu lực từ tháng 7 năm 2019

Tăng lương cơ sở Mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.390.000 đồng/tháng lên thành 1.490.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2019. Đây là nội dung nổi bật được quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Đồng thời, Thông tư 04/2019/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 3 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế TP Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 3/2019 như sau: A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với dịch vụ cuốc lật đất bằng máy để phục vụ trồng rừng. […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 2 năm 2019

Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT Cục Thuế Hà Nội gửi tới các Đại lý thuế nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 2.2019 như sau: A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với thực hiện dự án điện mặt trời trên mái nhà có công suất […]

Hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp 2019

Để quý thành viên thuận tiện trong việc áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp năm 2019 (TẢI FILE WORD: TẠI ĐÂY ) bao gồm: (1) Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp của Bộ Tài chính (bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/02/2015). (2) Thông tư […]

Tỷ lệ, mức trích đóng các khoản từ lương của NLĐ năm 2019

Dưới đây là tỷ lệ trích đóng, mức trích đóng các khoản bảo hiểm, công đoàn từ lương năm 2019 của người lao động (phần NLĐ đóng): – Các khoản BHXH, BHTN, BHYT * Đối với NLĐ Việt Nam + 8% mức lương tính đóng bảo hiểm vào quỹ hưu trí, tử tuất + 1% […]

Văn bản hướng dẫn chế độ kế toán cho DN siêu nhỏ

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 132/2018/TT-BTC hướng dẫn Chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN). Theo đó: – DNSN được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình, đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm […]

Kế toán cần làm 06 công việc sau trong tháng 02/2019

1. Thông báo tình hình biến động lao động tháng 01/2019 (nếu có) – Thời hạn: Trước ngày 03/02/2019 – Căn cứ pháp lý: Khoản 2 Điều 16 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015. Trong trường hợp doanh nghiệp có biến động (tăng/giảm) về số lượng NLĐ làm việc thì trước ngày 03 của tháng liền […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 12 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Tổng cục Thuế có công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018 hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ. Theo đó, Trước 01/01/2017: […]

NHỮNG QUY ĐỊNH MỚI CỦA CHÍNH SÁCH THUẾ THÁNG 10 NĂM 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi: Tổng cục Thuế có công văn số 3631/TCT-CS ngày 26/9/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Trà Vinh về chính sách thuế GTGT đối với Dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát toàn bộ […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 9 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế mới về thuế GTGT: Ngày 30/08/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về việc Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Các Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội Phòng Tuyên truyền – Hỗ trợ NNT gửi tới các đơn vị nội dung điểm mới trong chính sách Thuế tháng 8-2018, cụ thể như sau: Những quy định mới của chính sách thuế. A/ Về thuế giá trị gia tăng. Khấu trừ […]

Những quy định mới của chính sách thuế tháng 7 năm 2018

Những quy định mới của chính sách thuế. A/ Về thuế giá trị gia tăng. Chính sách thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Tổng cục Thuế có công văn số 2206/TCT-CS ngày 04/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT. Theo đó, Trường hợp Công ty […]

Một số chính sách về thuế Quý 2/2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng. Một số nội dung mới về chính sách thuế GTGT. Ngày 16/03/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC hướng dẫn nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6 2014 của Bộ Tài chính, […]

Công văn 4107/TCT-KK năm 2017 về quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4107/TCT-KK V/v quản lý khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2017   Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam Trả lời công văn số 1703/CT-KKKTT đề ngày 19/6/2017 của Cục […]

Chính sách thuế mới năm 2017 cập nhật

A/ Về thuế giá trị gia tăng. 1.  Thuế GTGT đối với hoạt động chuyển nhượng hợp đồng tương lai trên thị trường chứng khoán phái sinh: Bộ Tài chính có công văn số 11133/BTC-CST ngày 21/08/2017 hướng dẫn về chính sách thuế đói với thu nhập từ chuyển nhượng Hợp đồng tương lai trên thị trường […]

Thông tin về tình hình kê khai, nộp thuế điện tử và thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước đến hết tháng 8/2017 của Quý doanh nghiệp

 CỤC THUẾ TP HÀ NỘI                           Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2017 CHI CỤC THUẾ HUYỆN CHƯƠNG MỸ   Kính gửi:   –    Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Anh Huy – Mã số thuế:    0106378031 Chi cục thuế huyện Chương Mỹ thuộc Cục Thuế TP Hà Nội gửi lời chào trân trọng tới […]

Công văn 4107/TCT-KK để hướng dẫn về vấn đề khai thuế đối với doanh nghiệp chế xuất (DNCX)

– Đối với hoạt động chính là sản xuất để xuất khẩu, DNCX không phải kê khai thuế GTGT với cơ quan thuế do không phải là người nộp thuế GTGT đối với hoạt động này. – Đối với trường hợp được cấp phép hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên […]

Thông tư 93/2017/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2013/TT-BTC và Thông tư 156/2013/TT-BTC

Theo đó, bỏ hướng dẫn nộp mẫu số 06/GTGT khi các cơ sở kinh doanh thực hiện: – Chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT – Đăng ký áp dụng thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập và cơ sở kinh doanh đang hoạt động có […]

Chính sách lao động – Tiền lương có hiệu lực từ tháng 7/2017

1. Tăng lương cơ sở lên 1.300.000 đồng/tháng từ 1/7/2017 Theo Nghị định 47/2017/NĐ-CPmức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.210.000 đồng/tháng lên thành 1.300.000 đồng/ tháng kể từ ngày 01/7/2017. Mức lương cơ sở này sẽ dùng làm căn cứ để tính: Mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các […]

Chính sách thuế mới tháng 4 năm 2017

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội. Cục thuế TP Hà Nội kính gửi tới các Đại lý thuế trên địa bàn Hà Nội nội dung Chính sách thuế mới tháng 4/2017 để Đại lý thuế kịp thời cập nhật và thực hiện.. Thông qua Đại lý thuế, Cục Thuế Thành phố Hà […]

Chính sách thuế mới tháng 3 năm 2017

Kính gửi: Đại lý thuế trên địa bàn TP Hà Nội. Cục thuế TP Hà Nội kính gửi tới các Đại lý thuế trên địa bàn Hà Nội một số nội dung chính sách thuế mới tháng 3/2017 để Đại lý thuế nắm bắt kịp thời. Thông qua Đại lý thuế, Cục Thuế Thành phố Hà Nội […]

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT

Hướng dẫn cách kê khai bổ sung điều chỉnh thuế giá trị gia tăng trên phần mềm HTKK thuế khi phát hiện có sai sót theo Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ tài chính mới nhất. I. Nguyên tắc kê khai bổ sung thuế GTGT: – Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ […]

Sẽ tiếp tục cải cách mạnh thủ tục thuế, hỗ trợ DN phát triển

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đã phát động thi đua trong toàn ngành năm 2017 với khẩu hiệu thi đua: “Phát huy truyền thống, tăng cường kỷ cương, đoàn, kết, sáng tạo, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ công tác thuế năm 2017”. Bộ trưởng […]

Ngành Thuế đã hoàn 98.000 tỷ đồng thuế GTGT

Đại điện lãnh đạo Vụ Kê khai và kế toán thuế – Tổng cục Thuế cho biết, trong năm 2016, tổng số tiền hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp là 98.000 tỷ đồng, bằng 100% dự toán hoàn thuế, bằng 115% so với cùng kỳ năm 2015. Cán bộ thuế của Chi cục Thuế […]

Xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế

Ngày 03/2/2017, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị bàn về dự thảo Kế hoạch hành động thực hiện mục tiêu cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế. Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế […]

Chấn chỉnh việc cấp, bán hóa đơn tại chi cục thuế

Ngày 9/1/2017, Tổng cục Thuế có Công văn số 80/TCT-KTNB yêu cầu cơ quan thuế các cấp tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet Theo Tổng cục Thuế, thời gian qua công tác bán, cấp hóa đơn lẻ đã góp phần […]

Đơn vị kế toán chủ động xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo quy định pháp luật

Chiều 20/1, tại trụ sở Bộ Tài chính, Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán (CĐKTKT) tổ chức họp báo chuyên đề về một số nội dung chính và những điểm mới so với quy định hiện hành của Nghị định 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều […]

Khai thuế qua mạng: Phủ sóng 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc

Ảnh minh họa – nguồn internet. Báo cáo của Tổng cục Thuế cho biết, tính đến 30/11/2016, Hệ thống khai thuế qua mạng đã được triển khai cho 63 Cục Thuế và 100% các Chi cục Thuế trực thuộc. Hệ thống khai thuế qua mạng hiện tại được triển khai theo mô hình tập trung tại […]

Miễn nộp lệ phí trước bạ đối với nhiều loại hình nhà, đất

Thông tư 301/2016/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành tập trung hướng dẫn về đối tượng chịu lệ phí trước bạ, giá tính lệ phí trước bạ, mức thu lệ phí trước bạ, miễn lệ phí trước bạ và kê khai, thu, nộp lệ phí trước bạ; bãi bỏ hàng loạt thông tư trước […]

10 sự kiện nổi bật về công tác thuế 2016

Tổng cục Thuế vừa công bố 10 sự kiện nổi bật về công tác thuế năm 2016.   Tổng cục Thuế cũng đã có bước tiến vượt bậc về Chỉ số ICT Index, nâng vị thế từ thứ 4 năm 2015 vươn lên vị trí thứ nhất toàn ngành Tài chính. Ảnh: Đức Minh 1. […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223
error: Content is protected !!
098.462.3223
icons8-exercise-96 chat-active-icon