Chi phí vận chuyển hạch toán vào tài khoản nào?

Trong quá trình sản xuất kinh doanh và mua hàng hóa cho công ty thì chi phí vận chuyển hàng hóa này phải được hạch toán đầy đủ để tính toán kết quả hoạt động kinh doanh và thực hiện việc khấu trừ thuế. Dù vậy, để đưa chi phí vận chuyển hạch toán vào tài khoản nào và làm sao cho hợp lý là việc không hề dễ dàng với các doanh nghiệp hiện nay.  

1.Chi phí vận chuyển hạch toán vào tài khoản nào?

Chi phí mua hàng là những khoản chi phí liên quan trực tiếp đến quá trình mua bán hàng hóa. Bao gồm các loại chi phí sau:

– Chi phí cho bảo hiểm hàng hóa;

– Chi phí tiền thuê kho chứa, thuê bến bãi để hàng hóa;

– Chi phí thuê nhân công vận chuyển hàng hóa, bốc xếp hàng hóa, bảo quản đưa hàng hóa từ nơi mua về đến kho của doanh nghiệp;

– Các khoản chi phí hao hụt tự nhiên trong định mức phát sinh trong quá trình thu mua hàng hóa sản phẩm….

Khi doanh nghiệp mua một hàng hóa nào đó có phát sinh chi phí khi mua hàng hóa, khi đó kế toán sẽ tiến hành hạch toán khoản chi phí này vào giá trị hàng hóa đã mua khi hàng hóa về nhập kho như sau:

– Thứ nhất: Nợ TK 156, 152, 155, 211

– Thứ hai: Nợ TK 133

– Thứ ba: Có TK 111,112,131

Cách phân bổ chi phí mua hàng hóa (vận chuyển hàng hóa, bốc dỡ hàng hóa…)

2.Khi doanh nghiệp mua từ 02 loại mặt hàng hóa trở lên, có phát sinh chi phí mua hàng hóa

(bao gồm: vận huyển hoặc bốc dỡ cho các mặt hàng đó), kế toán sẽ cần:

(1) Phân bổ chi phí mua hàng hóa cho từng loại hàng đã thực hiện mua;

(2) Hạch toán chi phí đó vào giá trị hàng hóa đã mua nhập kho.

2.1.Phân bổ theo tiêu thức giá trị mua

Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng hóa theo tiêu thức trị giá mua hàng hóa thì sẽ tính như sau:

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa nhập kho = Tổng chi phí thu mua hàng hóa : Tổng giá trị hàng hóa mua x Giá trị từng mặt hàng hóa.

Phân bổ chi phí mua hàng hóa theo phương pháp này có giá trị mang tính chính xác cao, thích hợp trong trường hợp hàng nhập có chênh lệch giá trị lớn, nhưng tính toán phức tạp trong trường hợp số lượng nhập suất lớn.

Ví dụ cụ thể: Công ty cổ phần A tiến hành mua 2 mặt hàng hóa như sau:

Mặt hàng hóa

ĐVT Số lượng Đơn giá chưa bao gồm VAT 10%

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

Máy Điều hòa Daikin 22P (A) Bộ 15 6.850.000 102.750.000
Máy Điều hòa Daikin 20P (B) Bộ 20 9.300.000 186.000.000
Tổng 35 288.750.000

 

Chi phí vận chuyển số hàng hóa trên là 1.000.000 đồng chưa bao gồm 10% VAT để đưa được 2 hàng hóa này về tới kho của công ty.

Công ty sẽ tiến hành phân bổ chi phí mua hàng hóa trên theo tiêu thức giá trị như sau:

Chi phí vận chuyển máy điều hòa Daikin 22P (A) = 102.750.000 đồng /288.750.000 đồng x 1.000.000 đồng = 356.000 đồng

Chi phí vận chuyển máy điều hòa Daikin 20P (B) = 1.000.000 đồng – 356.000 đồng = 644.000 đồng.

Hạch toán như sau:

N156-điều hòa Daikin 22P (A): 102.750.000 đồng + 356.000 đồng = 103.106.000 đồng.

N156-điều hòa Daikin 20P (B): 186.000.000 đồng + 644.000 đồng = 186.644.000 đồng.

N133: 28.875.000 đồng + 100.000 đồng = 28.975.000 đồng

C112: 318.725.000 đồng

2.2.Phân bổ theo tiêu thức số lượng hàng hóa mua

Trường hợp doanh nghiệp phân bổ chi phí mua hàng hóa theo tiêu thức số lượng hàng mua sẽ được tính như sau:

Chi phí thu mua phân bổ cho hàng hóa nhập kho = Tổng chi phí thu mua hàng hóa : Tổng số lượng hàng hóa mua x Số lượng từng mặt hàng hóa.

Phân bổ chi phí mua hàng hóa theo phương pháp này sẽ tính toán dễ dàng nhưng cho kết quả chỉ mang tính chất tương đối vì chỉ phụ thuộc vào số lượng hàng hóa mà công ty đã nhập về kho.

Ví dụ cụ thể: Công ty TNHH Hùng Sơn tiến hành mua 300kg nguyên vật liệu A và 500kg nguyên vật liệu B. Chi phí vận chuyển cho hai nguyên vật liệu A và B là 1.000.000 đồng.

Công ty Hùng Sơn sẽ tiến hành phân bổ chi phí vận chuyển hai nguyên vật liệu A và B theo số lượng như sau:

Chi phí vận chuyển cho nguyên vật liệu A = 300KG/1000KG x 1.000.000 đồng = 400.000 đồng.

Chi phí vận chuyển cho nguyên vật liệu B = 1.000.000 đồng – 400.000 đồng = 600.000 đồng.

Hy vọng bài viết trên sẽ giúp cho các bạn hiểu được Chi phí vận chuyển hạch toán vào tài khoản nào.

CÁC TIN TỨC KHÁC