Tìm hiểu về Kế toán tài chính là gì?

Cụm từ “Kế toán tài chính” có lẽ cũng không phải là xa lạ đối với nhiều người. Nhưng liệu bạn đã thực sự hiểu thế nào là kế toán tài chính hay chưa? Bạn cần lưu ý gì về Kế toán tài chính? Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về Kế toán tài chính nhé!

1.Khái niệm Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính được coi là việc thu nhập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về kế toán – tài chính bằng Báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

2.Những công việc phải làm của Kế toán tài chình.

Khi bạn được phân công làm việc thì kế toán tài chính phải thực hiện các công việc chi tiết sau đây:

+ Kế toán tổng hợp thu nhập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát nhất về hoạt động kinh tế cũng như tài chính. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

+ Kế toán phần hành chi tiết thì thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể của từng đơn vị. Công việc của một kế toán phần hành chi tiết là minh họa cho kế toán tổng hợp, số liệu mà kế toán phần hành tổng hợp được phải bằng số liệu kế toán tổng hợp trong một kỳ kế toán.

3.Đơn vị tính sử dụng trong một kỳ kế toán.

Đơn vị tính được kế toán tài chính sử dụng trong một kỳ kế toán bao gồm:

+ Đơn vị tiền tệ là tiền Việt nam Đồng (VNĐ hay đ).

Trong nhiều trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ; thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tệ và tiền VND; theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Đối với những đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái đối với đồng Việt Nam; thì phải thông qua một loại tiền tệ thứ 3 có quan hệ với cả hai loại tiền tệ đó.

+ Đối với đơn vị kế toán mà chủ yếu thu chi bằng ngoại tệ: thì được chọn một đơn vị tiền tệ là căn cứ để kế toán lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền Việt Nam, theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

+ Đối với đơn vị hiện vật; và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam. Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác; thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

4.Kỳ kế toán tài chính.

Đối với chu kỳ kế toán của Việt Nam bao gồm các kỳ kế toán chính như kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng.

+ Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

+ Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý; và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3; và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.

+ Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.

+ Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau.

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

+ Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu; hay chấm dứt hoạt động kinh doanh; thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!