TSCĐ

Một số điều cần lưu ý khi hạch toán sài sản cố định

 1, Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ Các phương pháp trích khấu hao TSCĐ được quy định tại điều 13 của Thông tư 45/2013/TT-BTC và quy định chi tiết tại Phụ lục 02 của Thông tư. Các doanh nghiệp có thể áp dụng một trong các phương pháp khấu hao phù hợp với tình […]

TƯ VẤN
DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ

098.462.3223

0984623223