Các công việc kế toán cần làm đối với công ty mới thành lập

I/ KHAI THUẾ MÔN BÀI KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MỚI

Khai thuế môn bài một lần khi người nộp thuế (NNT) mới ra hoạt động kinh doanh chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh.

            Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính.

Các doanh nghiệp nộp thuế môn bài căn cứ vào vốn đăng ký ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư theo biểu như sau:

Bậc thuế môn bài Vốn đăng ký Mức thuế môn bài cả năm
Bậc 1 Trên 10 tỷ 3.000.000
Bậc 2 Từ 5 tỷ đến 10 tỷ 2.000.000
Bậc 3 Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ 1.500.000
Bậc 4 Dưới 2 tỷ 1.000.000

II/ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG KHI HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TẠI SỞ KH&ĐT:

Văn bản áp dụng: Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

  1. Kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ

Cơ quan thuế căn cứ vào Tờ khai thuế của kỳ đầu tiên của DN mới thành lập để xác định DN nộp thuế GTGT theo phương pháp nào. Nếu mẫu biểu kê khai là MS 01/GTGT thì DN đó kê khai nộp thuế theo phương pháp khấu trừ;

  1. Kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên doanh thu.

            Áp dụng đối với DN mới thành lập không thuộc trường hợp kê khai theo phương pháp khấu trừ thì phải kê khai, nộp thuế theo phương pháp trực tiếp trên GTGT.

            Mẫu biểu kê khai: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT và bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu 04-1/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC)

III/ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP DÀNH CHO NHỮNG DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP

Doanh nghiệp không phải nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp  tạm tính theo quý mà chỉ tính tạm nộp thuế TNDN hàng quý  cho cơ quan thuế theo quy định, chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau. Mức thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại Nghị định 218/2013/NĐ-CP.

Cuối năm chậm nhất là ngày thứ 90 của năm tài chính tiếp theo DN phải khai quyết toán thuế TNDN năm và Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:

– Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN và các phụ lục kèm theo (mẫu biểu ban hành Thông tư 159/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính)

Báo cáo tài chính năm

  1. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN – THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP PHẢI XÚC TIẾN GẦN NHẤT

Nếu không phát sinh thì không phải nộp tờ khai tháng/quí (mẫu 02/KK-TNCN) Trường hợp có phát sinh thuế phải nộp thì thực hiện như sau:

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên khai thuế theo tháng, trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý.

+ Tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên thì thực hiện khai thuế theo quý.

Doanh nghiệp trả thu nhập thuộc diện chịu thuế TNCN không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không phát sinh khấu trừ thuế có trách nhiệm khai quyết toán thuế   (mẫu 05/KK-TNCN) và quyết toán thuế thay cho cá nhân có ủy quyền. Trường hợp tổ chức không phát sinh trả thu nhập trong năm thì không phải khai quyết toán thuế TNCN,…

  1. Các loại thuế, phí khác (nếu có)

Tuỳ thuộc vào ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh Doanh nghiệp phải nộp Thuế tài nguyên, Thuế tiêu thụ đặc biệt, Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, phí, lệ phí,…(nếu có).

V. HÓA ĐƠN+ Đặt in hóa đơn GTGT để sử dụng theo hình thức đặt in hóa đơn giấy và đến tháng 11 năm 2020 toàn bộ các DN phải thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử

+ Sau khi có hóa đơn thì làm thông báo phát hành hóa đơn trước khi sử dụng ít nhất là 2 ngày. Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi quý phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (mẫu BC26/AC), chậm nhất là ngày 30 quý sau.

– Đối với DN mới thành lập nộp thuế GTGT theo PP Trực tiếp thì phải mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng và kể từ ngày mua, cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên (Thông tư 39/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC)

VI. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

-DN sau khi mở tài khoản ngân hàng để thực hiện giao dịch vì theo quy định, hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và chi phí tính thuế TNDN mới được trừ. Sau đó làm thủ tục thông báo tài khoản với Sở kế hoạch

VII . KHAI BÁO LAO ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN ĐÓNG BHXH CHO NLĐ

– Nếu DN ký hợp đồng với người lao động có thời hạn từ 3 tháng trở lên sẽ thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc: kế toán liên hệ với cơ quan BHXH để làm hồ sơ tham gia đóng bảo hiểm cho nhân viên.

– Đăng ký thang bảng lương theo quy định

Căn cứ Nghị định 49/2013/NĐ-CP, Quyết định 959/QĐ-BHXH, Quyết định 1018/QĐ-BHXH.

VIII. BẢNG ĐỊNH MỨC NVL

– Nếu là doanh nghiệp có tính chất sản xuất thì phải lập Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm của doanh nghiệp. Doanh nghiệp tự xây dựng định mức, mức tiêu hao nguyên vật liệu. Bảng này sẽ được lưu tại Doanh nghiệp

9. Thông báo Phương pháp khấu hao Tài sản cố định

– Lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ kể từ ngày phát sinh TSCĐ.

Thông tư 45/2013/TT-BTC

CÁC TIN TỨC KHÁC