cách kê khai thuế GTGT hàng cho, biếu tặng, tiêu dùng nội bộ, trao đổi, trả thay lương

Hướng dẫn cách kê khai thuế GTGT hàng tiêu dùng nội bộ, cho, biếu tặng,trao đổi, trả thay lương đối với doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Theo khoản 3 và 4 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT- BTC ngày 31/12/2013 của Bộ tài chính quy định:

– Giá tính thuế GTGT Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ (kể cả mua ngoài hoặc do cơ sở kinh doanh tự sản xuất) dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương, tiêu dùng nội bộ là giá tính thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh các hoạt động này.

Nhưng theo quy định mới nhất:

1. Đối với hàng xuất tiêu dùng nội bộ:

Theo điều 3 Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của BTC.

– Hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh thì không phải tính, nộp thuế GTGT.

VD: Công ty A là doanh nghiệp sản xuất quạt điện, dùng 50 sản phẩm quạt lắp vào các phân xưởng sản xuất để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị thì không phải tính nộp thuế GTGT.

VD: Công ty C sản xuất hàng may mặc có 2 phân xưởng là phân xưởng sợi và phân xưởng may. Công ty B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải tính và nộp thuế GTGT.

2. Đối với hàng cho biếu tặng.

– Theo khoản 5 Công văn Số 2785/TCT-CS ngày 23/7/2014 giới thiệu nội dung mới của Thông tư số 78/2014/TT-BTC:

– Khi xuất hàng hóa, dịch vụ để cho, biếu, tặng các bạn vẫn viết hóa đơn GTGT, kê khai và hạch toán như bình thường. “Nhưng giá tính thuế thì tùy các bạn lựa chọn, không phải là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh như trước đây nữa“.

CHÚ Ý: Khoản chi để cho, biếu, tặng bị khống chế không vượt quá 15% tổng số chi được trừ. (Theo khoản 2.21 điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC)

Kết luận:
– Trường hợp xuất tiêu dùng nội bộ dùng cho việc “SXKD” thì không cần lập hóa đơn và không tính thuế GTGT, “nếu xuất tiêu dùng nội bộ không dùng cho việc SXKD thì vẫn xuất hóa đơn và tính thuế GTGT“.

– Trường hợp dùng xuất để trao đổi, cho, biếu, tặng, trả thay lương thì phải kê khai như bình thường.

Như vậy:

1. Đối với hàng hóa dùng để trao đổi, biếu tặng, cho, trả thay lương:

– Kê khai vào bảng kê bán ra PL 01-1/GTGT với đầy đủ các chỉ tiêu: Doanh số bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT đồng thời tổng hợp trên Tờ khai thuế GTGT, mẫu 01/GTGT.

2. Đối với hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ (không dùng cho việc SXKD)

– Kê khai vào cả 2 bảng kê mua vào và bán ra (PL 01-1/GTGTPL 01-2/GTGT)với đầy đủ các chỉ tiêu: Doanh số bán chưa có thuế GTGT, thuế GTGT.

CÁC TIN TỨC KHÁC