Cách xử lý hàng bán bị trả lại và cách viết hóa đơn trả lại

Doanh nghiệp bạn mua hàng hóa và hóa đơn đã được lập nhưng sau đó bạn phất hiện ra hàng hóa không đúng chất lượng hay không đúng quy cách và phải trả lại một phần hay toàn bộ hàng hóa. Trong trường hợp này bạn cần lập hóa đơn bán hàng trả lại. Tuy vào từng trường hợp kế toán có thể lập hóa đơn như sau:

– Trường hợp bên mua là công ty có khả năng xuất hóa đơn trả lại hàng: Khi đó bên mua hàng sẽ lập hóa đơn trả lại hàng cho bên bán, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng chất lượng, quy cách, tiền thuế GTGT.

Trường hợp bên mua là cá nhân không có khả năng xuất lại hóa đơn: Khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản hoặc thoả thuận bằng văn bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn) đã lập trước đó, lý do trả hàng kèm theo hoá đơn gửi cho bên bán. Biên bản này được lưu giữ cùng với hoá đơn bán hàng để làm căn cứ điều chỉnh kê khai doanh số bán, thuế GTGT của bên bán.

( Theo điểm 2.8 phụ lục 4 TT 64/2013/TT-BTC )

Mẫu hóa đơn hàng bán bị trả lại:

Trường hợp người mua xuất hàng trả người bán, bên mua sẽ lập hóa đơn như sau:

+ Đơn vị bán hàng: lúc này sẽ là tên, địa chỉ bên trả lại hàng.

+ Bên mua hàng  là công ty có hàng bán bị trả lại.

                     Mẫu số: 01GTKT3/001

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

                                                                                             Ký hiệu: AA/13P

Liên 1: Lưu                               Số: 0000001                                            Ngày 29 tháng 11 năm 2013

Đơn vị bán hàng: Công ty Cổ phần dịch vụ và Đại lý thuế Vinatax
Mã số thuế: 0107642874
Địa chỉ: Số 24, Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: …………………………………………. Số tài khoản……..
Họ tên người mua hàng: Nguyễn văn Quang
Tên đơn vị: Công ty Cổ phần Tân Hà
Mã số thuế: 0004876241
Địa chỉ: 167 Giải Phóng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
Hình thức thanh toán: ………………………………… Số tài khoản………………
STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6=4×5
01 Áo phao Nam Chiếc 200 150.000 30.000.000
(Xuất hàng trả lại người bán theo HĐ số…,ngày…tháng…năm)
Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                                                                                 30.000.000
Thuế suất GTGT: 10 %  , Tiền thuế GTGT                                                                                                                                                                         3.000.000
Tổng cộng tiền thanh  toán:                                                                                                                                                                                               33.000.000
Số tiền viết bằng chữ: Ba mươi ba triệu đồng chẵn./.
Người mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)Nguyễn Văn Quang
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu ghi rõ họ, tên)Nguyễn Mai Hoa

 

Hoá đơn hàng bán bị trả lại này là căn cứ để bên bán, bên mua điều chỉnh doanh số mua, bán, số thuế GTGT đã kê khai. Tức là cả bên trả lại hàng và bên nhận hàng trả lại đều kê khai hóa đơn này vào tháng lập hóa đơn trả lại hàng như một hóa đơn bình thường.

CÁC TIN TỨC KHÁC