Hiểu rõ mối quan hệ mật thiết giữa Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Việc thường xuyên tiếp xúc với tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán đã quá quen thuộc với kế toán viên. Tuy nhiên, kế toán viên đã biết giữa hai đối tượng này có mối quan hệ với nhau như thế nào hay chưa?

Hieu Ro Moi Quan He Mat Thiet Giua Tai Khoan Ke Toan Va Bang Can Doi Ke Toan

1.Tài khoản kế toán

a.Khái niệm

Tài khoản kế toán được xem như phương pháp kế toán. Nó được sử dụng để phân loại, phản ánh và kiểm tra một cách liên tục và thường xuyên. Trong đó, bao gồm có tình hình và sự vận động của các đối tượng kế toán.

b.Nội dung và kết cấu của tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán được xem như một phương pháp tài khoản kế toán. Sử dụng nó để phản ánh, giám sát và kiểm tra các đối tượng kế toán cụ thể trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TK kế toán còn được sử dụng để phản ánh, giám sát và kiểm tra sự vận động và tình hình hiện tại của một đối tượng kế toán cụ thể nào đó. Đối với sự vận động của đối tượng kế toán cụ thể sẽ bao gồm có sự vận động của hai mặt đối lập.

Để có thể phản ánh được tốt nhất về sự vận động của hai mặt đối lập. Kế toán viên cần phải xây dựng TK kế toán dựa trên sự vận động cùa cả hai bên. Thông thường, một TK kế toán sẽ có hình chữ T. Đối với phía bên trái chữ T được xem là bên Nợ, còn bên phải chữ T được xem là bên Có.

2.Bảng cân đối kế toán

a.Khái niệm

Bảng cân đối kế toán được xem như một Báo cáo tài chính tổng thể. Hoặc có thể hiểu nó như bảng tổng hợp, cân đối tổng thể. Sử dụng để phản ánh trực tiếp về tình hình vốn kinh doanh ở trong doanh nghiệp. Về cả tài sản cũng như nguồn vốn của doanh nghiệp trong một thời điểm nhất định. Đối với thời điểm nhất định được quy định vào ngày cuối cùng của một kỳ Báo cáo doanh nghiệp.

b.Mục đích

Khi sử dụng bảng cân đối kế toán, nó sẽ thể hiện được tính minh bạch ở trong các Báo cáo tài chính. Có thể thấy, đây là mục đích chung của các Báo cáo tài chính nói chung. Hoặc mục đích của bảng cân đối kế toán nói riêng.

Còn về tính minh bạch của bảng cân đối kế toán. Nó sẽ được thực hiện thông qua việc công bố đầy đủ hoặc có thuyết minh rõ ràng về các thông tin hữu ích.

3.Mối quan hệ giữa tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán

Tài khoản kế toán và bảng cân đối kế toán có mối quan hệ về số liệu. Biểu hiện về mối quan hệ như sau:

+ Đối với các chỉ tiêu được ghi ở trên Bảng cân đối kế toán. Mỗi chỉ tiêu đó đều sẽ được mở một tài khoản hoặc một số các tài khoản. Mục đích chính để phản ánh tình hình và quá trình vận dụng của các đối tượng kế toán trong kỳ kế toán đó.

+ Đối với tên gọi của các chỉ tiêu được ghi ở trên bảng cân đối kế toán đều sẽ tương ứng. Hoặc sẽ phù hợp với nội dung kinh tế của các tài khoản kế toán.

+ Vào thời điểm đầu niên độ kinh doanh, nếu mở các tài khoản kế toán. Mục đích để theo dõi sự vận động và tình hình các đối tượng kế toán trong kỳ. Đối với số dư đầu kỳ có thể được căn cứ vào số dư cuối kỳ đươc ghi ở trong bảng cân đối kế toán. Ở niên độ kinh doanh trước, sau đó để ghi hoặc để kiểm tra.

+ Vào thời điểm cuối kỳ kinh doanh. Kế toán viên sẽ căn cứ vào trong số dư của tài khoản kế toán để cuối kỳ lập bảng cân đối kế toán. Dựa trên nguyên tắc số dư cuối kỳ các tài khoản. Nó sẽ được sắp xếp vào trong các chỉ tiêu tài sản của bên bảng cân đối kế toán.

CÁC TIN TỨC KHÁC