Hướng dẫn các bước làm kế toán xây dựng chi tiết

Các bước làm kế toán xây dựng cụ thể như thế nào? Liệu bạn đã biết và nắm rõ hay chưa? Bài viết sau đây, sẽ hướng dẫn bạn đọc chi tiết các bước làm kế toán xây dựng để bạn đọc hiểu rõ hơn nhé!

1. Kế toán cần chuẩn bị, lưu trữ những thông tin cần thiết sau đây.

+ Hợp đồng thi công, hợp đồng thuê nhân công, lao động thời vụ, hợp đồng thuê thầu phụ, bảng dự toán từ phòng kỹ thuật.

+ Các biên bản nghiệm thu theo từng giai đoạn, nghiệm thu toàn bộ và thanh lý hợp đồng.

+ Lưu trữ đầy đủ những chứng từ phát sinh.

+ Kế toán cần đối chiếu giữa dự toán và thực tế phát sinh, giữa các chứng từ đầu vào với chi phí thực tế để có thể đưa ra kế hoạch cân đối đầu vào.

+ Giấy đề nghị thanh toán, biên bản đối chiếu công nợ…

2. Những chú ý đối với NVL chính 621.

+ Với trường hợp, mua hàng không qua kho, xuất luôn cho công trình: Ghi nhận Nợ 331/ Có 621: ghi nhận chi tiết theo từng vật tư công trình.

+ Với trường hợp mua hàng nhập sau, sau đó mới xuất cho công trình: Nợ 331/ Có 152. Sau khi xuất cho công trình ghi nhận Nợ 152/ Có 621: ghi nhận chi tiết cho từng vật tư công trình.

+ Với trường hợp điều chuyển NVL từ công trình này sang công trình khác: kế toán lập phiếu điều chuyển kho ghi nhận chi tiết vật tư, công trình chuyển, công trình nhận.

+ Khi nhập kho NVL thừa từ công trình về: Kế toán ghi giarm621, tăng 152.

3. Những lưu ý về chi phí nhân công 622.

+ Chuẩn bị hợp đồng thuê nhân công thời vụ,  hợp đồng giao khoán.

+ Chi phí nhân công thường được hạch toán, ghi nhận vào cuối tháng: Nợ 334/ Có 622 chi tiết theo từng công trình. Với trường hợp không chi tiết được sẽ tập hợp chung để phân bổ.

4. Những lưu ý đối với chi phí máy thi công 623.

Chi phí máy thi công được trích khấu hao theo từng tháng.

+ Đối với chi phí máy thi công tham gia nhiều công trình thì kế toán phải đưa ra mỗi công trình sử dụng trong khoảng thời gian nào để có thể phân bổ khấu hao cho công trình đó. Nếu trường hợp khó xác định thì kế toán tập hợp chung để phân bổ vào cuối tháng.

5. Những lưu ý đối với chi phí thầu phụ 627.

+ Kế toán sẽ ghi nhận hoá đơn, chứng từ từ nhà thầu phụ và tập hợp thẳng vào công trình thuê thầu phụ: Nợ 331/ Có 627. Đặc biệt không nên để nhà thầu phụ xuất 01 hoá đơn cho nhiều công trình nhận thầu.

+ Đối với chi phí chung khác 627: chi phí dịch vụ mua ngoài, khấu hao TSCĐ khác, CCDC, chi phí trả trước, nhân viên quản lý giám sát công trình…. hạch toán chi phí: 111, 112, 142, 242, 334…/627 chi tiết theo công trình; đối với các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào thì kế toán tập hợp chung để phân bổ.

-Kiểm tra, xử lý:

+ Phân bổ các chi phí tâp hợp chung cho các công trình. Thông thường phân bổ theo 621;

+ Rà soát lại các chứng từ để xem tính đúng đắn để đưa phương án điều chỉnh, bổ sung;

+ Hạch toán thuế tạm tính đối với công trình ngoại tỉnh.

-Lập báo cáo:

+ Các báo cáo công nợ, kho theo công trình;

+ Các báo cáo giá thành: Bảng cân đối phát sinh công trình, báo cáo giá thành công trình, tổng hợp, chi tiết NVL phát sinh theo công trình, lãi lỗ theo công trình….

+ So sánh chi phí thực tế với giá thành dự toán.

6. Theo dõi công nợ và thanh toán từ chủ đầu tư.

+ Hỗ trợ nhập (import) bảng dự toán vào phần mềm. Đồng thời so sánh giữa giá thành dự toán và chi phí thực tế chi tiết theo từng chỉ tiêu trong dự toán.

+ Theo dõi công trình theo nhiều cấp (hạng mục, gói thầu, giai đoạn). Khi đó tổng chi phí, doanh thu của các công trình cấp dưới sẽ bằng chi phí, doanh thu của công trình mẹ.

+ Tập hợp chi phí chi tiết theo từng loại: Nguyên vật liệu, nhân công thi công, máy thi công, chi phí thầu phụ, các chi phí thi công khác cho từng công trình hoặc tâp hợp chung.

+ Trích và phân bổ tư động các chi phí: khấu hao TSCĐ, mức phân bổ CCDC, chi phí trả trước, chi phí máy thi công. Trích phần khấu hao theo ngày tự động đối với các máy thi công, tài sản tham gia nhiều công trình trong kỳ.

+ Phân bổ tự động các chi phí không xác định cụ thể cho công trình nào.

+ Quản lý số liệu liên năm và lũy kế phát sinh từ khi khởi công.

+ Theo dõi công nợ và thanh toán đối với nhà thầu phụ.

+ Theo dõi tồn kho theo công trình.

+ Tính giá thành, ghi nhận doanh thu chi tiết và phản ánh kết quả kinh doanh theo từng công trình.

+ Phản ánh báo cáo đa chiều, đa chỉ tiêu, đa dạng báo cáo, tự sắp xếp, tự hiển thi các trường thông tin trên báo cáo, truy xuất ngược.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!