Khấu hao là gì? Thông tin về khấu hao mới nhất năm 2021

Việc định giá, tính toán, phân bổ một cách có hệ thống giá trị của tài sản do sự hao mòn tài sản sau một khoảng thời gian sử dụng. Khấu hao tài sản cố định được tính vào chi phí sản xuất kinh doanh trong suốt thời gian sử dụng tài sản cố định.

I. Khấu hao là gì?

Khấu hao là gì? Khấu hao là một thuật ngữ vô cùng phổ biến trong ngành kế toán, tiếng Anh còn gọi là Depreciation. Khấu hao là gì được hiểu là giá trị quy đổi tiền tệ của một loại tài sản mà giá trị đó được tính trên sự hao mòn của tài sản sau một thời gian được sử dụng.

Bên cạnh đó chi phí được quy đổi thành tiền được nói ở trên sẽ làm giảm đi giá trị của tài sản được ghi trong bảng cân đối kế toán. Sẽ tiếp tục giảm cho giá trị của tài sản đó bằng 0 hoặc trở nên không đáng kể.

II. Các loại chi phí khấu hao là gì?

Có 2 loại chi phí khấu hao là gì:

– Chi phí khấu hao tài sản cố định hữu hình là gì:

Tài sản cố định hữu hình được hiểu nôm na là những loại tài sản có hình thái vật chất, có thể cầm, nắm, sờ được và có thể được sử dụng ở trong quá trình hoạt động hay sản xuất của công ty, doanh nghiệp. Các loại tài sản cố định có thể kể đến như máy móc, trang thiết bị, ô tô…

– Chi phí khấu hao tài sản cố định vô hình là gì:

Tài sản cố định vô hình được hiểu là loại tài sản không có hình thái vật chất. Chúng được công nhận thuộc về cá nhân hay một tổ chức nào đó, ai cũng biết điều đó nhưng chúng ta không thể cầm, nắm, sờ được.

III. Ý nghĩa của khấu hao là gì?

– Khấu hao tài sản cố định là một biện pháp vô cùng hiệu quả giúp cho doanh nghiệp thực hiện bảo toàn vốn cố định của mình.

– Thông qua việc khấu hao tài sản cố định hợp lý, doanh nghiệp có thể thu hồi được đầy đủ vốn cố định khi TSCĐ đó đã hết thời gian sử dụng.

– Bên cạnh đó, khấu hao tài sản cố định còn là nhân tố quan trọng để xác định giá thành của sản phẩm, giúp đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

– Bên cạnh đó việc tính khấu hao tài sản cố định cũng có ý nghĩa khác là cơ sở để tính toán việc tái đầu tư và tái sản xuất.

IV. Cách tính giá trị hao mòn tài sản cố định

1. Khấu hao đường thẳng (khấu hao tuyến tính)

Phương pháp khấu hao tài sản cố định tuyến tính là phương pháp tính khấu hao mà trong đó định mức khấu hao tài sản cố định là như nhau trong suốt thời gian sử dụng.

– Công thức tính khấu hao theo đường thẳng là:

Chi phí khấu hao tài sản hàng năm = Nguyên giá tài sản cố định/ Thời gian khấu hao

+ Trong đó mức trích khấu hao trung bình của hàng tháng sẽ bằng số khấu hao phải trích cả năm được chia cho 12 tháng.

2. Khấu hao theo khối lượng sản phẩm

Đối với phương pháp tính khấu hao theo khối lượng của sản phẩm thì tuổi thọ của tài sản được biểu thị bằng tổng đơn vị dự kiến sẽ được sản xuất. Cách tính khấu hao theo khối lượng sản phẩm được tính theo công thức dưới đây:

Mức trích khấu hao tài sản cố định trong tháng = (Số lượng sản phẩm sẽ được sản xuất trong tháng) x (Mức trích khấu hao bình quân cho một đơn vị sản phẩm)

– Theo đó:

Mức trích khấu hao bình quân được tính cho một đơn vị sản phẩm = (Nguyên giá loại tài sản cố định) / (Sản lượng theo công suất thiết kế).

3. Khấu hao theo số dư giảm dần

Cách tính khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần được tính theo công thức sau:

Giá trị khấu hao hàng năm = (Nguyên giá của tài sản tại năm tính khấu hao) x (tỷ lệ khấu hao nhanh)

– Theo đó:

Tỷ lệ khấu hao nhanh (%) = (Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng) X (hệ số điều chỉnh)

Tỷ lệ khấu hao tài sản cố định theo đường thẳng (%) = (1/ thời gian trích khấu hao của TSCĐ) x 100.

V. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp

1. Nội dung chi tiết

Các khoản chi phí khấu hao tài sản cố định trong doanh nghiệp sẽ được tính vào chi phí hợp lý được trừ theo pháp luật thuế khi thỏa mãn những điều kiện ở dưới đây:

– Đủ tiêu chuẩn là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của doanh nghiệp hoặc những tài sản cố định thuê mua tài chính;

– Tài sản được sử dụng với mục đích dành cho hoạt động sản xuất kinh doanh và phúc lợi cho người lao động của doanh nghiệp;

– Tài sản có đầy đủ hóa đơn và những chứng từ hợp pháp theo quy định của Pháp luật;

– Được quản lý, theo dõi và hạch toán đầy đủ trong sổ sách kế toán của doanh nghiệp;

– Khi thanh toán các khoản chi phí mua tài sản, phải có chứng từ và không được dùng tiền mặt;

– Mức trích khấu hao vượt mức hướng dẫn của Thông tư 45/2013/TT-BTC về thời gian, phương pháp trích khấu hao.

2. Nguyên tắc trích khấu hao tài sản cố định:

– Các tài sản hiện có của doanh nghiệp đều bắt buộc phải trích khấu hao, bao gồm cả tài sản cho thuê hoạt động.

– Việc trích khấu hao được bắt đầu từ ngày tài sản cố định tăng và thôi trích khi tài sản cố định giảm.

– Công trình xây dựng cơ bản đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng có thể trích khấu hao theo nguyên giá tạm tính.

– Khi doanh nghiệp hoạt động có lãi được trích khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá hai lần mức khấu hao xác định theo phương pháp đường thẳng.

– Doanh nghiệp trước khi sử dụng và trích khấu hao tài sản, cần lập báo cáo, thông báo và gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp về lựa chọn phương pháp trích khấu hao.

Hy vọng thông qua những chia sẻ trên giúp bạn đọc hiểu hơn về khấu hao!

CÁC TIN TỨC KHÁC