Những ai được ký thay trên hóa đơn, chứng từ kế toán?

Trên các loại hóa đơn, chứng từ kế toán thì thường Giám đốc sẽ là người ký. Nhưng nếu trong trường hợp Giám đốc đi vắng thì ai là người có thể ký thay? Bài viết sau đây, sẽ trình bày về vấn đề này nhé!

1.Các văn bản căn cứ pháp luật có liên quan.

+ Điểm d Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 15/5/2013 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Điểm d Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC do Bộ tài chính ban hành ngày 31/3/2014 nội dung về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

+ Điều 19, Điều 20 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ban hành ngày 17/6/2003.

+ Các điểm được quy định tại điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ban hành ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn cụ thể về quản lý và sử dụng con dấu dùng cho hóa đơn và những văn bản pháp lý khác.

2.Quy định ký thay trên hóa đơn chứng từ kế toán.

a.Người ký thay trên hóa đơn là nhân viên công ty.

+ Trong trường hợp này thì nhân viên đó phải có giấy ủy quyền của thủ trưởng đơn vị cho người trực tiếp bán ký.

+ Người ký thay trên hóa đơn phải ghi rõ họ tên trên hóa đơn và đóng dấu của tổ chức vào phía trên bên trái của tờ hóa đơn (đóng dấu treo), tuyệt đối không đóng mộc vào vị trí thủ trưởng.

+ Nhân viên công ty ký thay trên hóa đơn phải là người đã được ủy quyền.

b.Nhân viên quản lý ký thay trên hóa đơn trong công ty.

Nếu như nhân viên quản lý được Thủ trưởng đơn vị ủy quyền cho cấp dưới (Giám đốc tài chính hoặc Kế toán trưởng) thì nhận viên quản lý đó phải ký thừa ủy quyền tại tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị” trên hóa đơn thì khi bán hàng. Giám đốc tài chính hoặc kế toán trưởng phải lý thừa ủy quyền trên tiêu thức “Thủ trưởng đơn vị”, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Công ty theo ủy quyền.

c.Trường hợp kế toán đóng dấu mộc trên vị trí thủ trưởng đơn vị.

Trong trường hợp này người ký thay trên hóa đơn là kế toán trưởng sẽ tham khảo nguồn thông tin dựa vào công văn số 209/TCT-CS 2015 ngày 20 tháng 01 năm 2015 chữ ký hóa đơn tại tiêu thức Thủ trưởng đơn vị. Cụ thể như sau:

+ Tại Điểm 2.2 Mục III Thông tư liên tịch số 07/2002/TTLT-BCA-BTCCBCP ngày 06/5/2002 của Bộ Công an hướng dẫn về quản lý và sử dụng con dấu.

+ Con dấu chỉ được đóng lên các văn bản, giấy tờ sau khi các văn bản, giấy tờ đó đã có chữ ký của cấp có thẩm quyền gồm: cấp trưởng, cấp phó hoặc cấp dưới trực tiếp được ủy quyền của cơ quan, tổ chức đó; không được đóng dấu vào văn bản, giấy tờ không có nội dung, đóng dấu trước khi ký.

CÁC TIN TỨC KHÁC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error: Content is protected !!