Những quy định mới của chính sách thuế tháng 12 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

 1. Kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ.

Tổng cục Thuế có công văn số 4829/TCT-CS ngày 04/12/2018 hướng dẫn Doanh nghiệp tư nhân Phú Lợi về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đối với vé cầu đường bộ.

Theo đó, Trước 01/01/2017: Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước thu vé cước phí đường bộ theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, công trình đường bộ được đầu tư xây dựng không bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước mà do tổ chức, cá nhân quản lý khai thác thu vé cước phí đường bộ, nếu vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ nêu trên được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

Từ 01/01/2017: theo quy định tại Luật phí và lệ phí thì phí sử dụng đường bộ chuyển sang thực hiện theo cơ chế giá (do nhà nước định giá) nên theo Luật thuế GTGT thì giá dịch vụ sử dụng đường bộ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Do đó, vé cước phí đường bộ được thông báo phát hành là hóa đơn theo quy định và có ghi giá thanh toán là giá đã bao gồm thuế GTGT thì cơ sở kinh doanh sử dụng đường bộ được căn cứ vào vé cước phí đường bộ để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định.

 1. Chính sách thuế GTGT đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng.

Tổng cục Thuế có công văn số 5029/TCT-CS ngày 13/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu về chính sách thuế GTGT đối với tiền điện chiếu sáng công cộng do nhân dân tự xây dựng.

Theo đó, Doanh thu từ hoạt động chiếu sáng công cộng bao gồm chiếu sáng đường phố, ngõ, xóm trong khu dân cư, vườn hoa, công viên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, không phân biệt nguồn kinh ph chi trả. Tiền điện thuộc đối tượng chịu thuế GTGT 10%.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 1. Thuế TNDN đối với thu nhập từ nước ngoài.

Tổng cục Thuế có công văn số 4459/TCT-DNL ngày 14/11/2018 hướng dẫn Công ty CP Điện Việt Lào. Theo đó, Công ty CP Điện Việt Lào bắt đầu thực hiện  các dự án đầu tư tại Lào từ năm 2008 thì:

Trước thời điểm năm 2014, nếu Công ty CP Điện Việt Lào có thu nhập từ  dự án đầu tư tại Lào thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN đối với thu nhập này theo quy định của Luật thuế TNDN của Việt Nam. Kể từ thời điểm năm 2014, nếu Công ty chuyển thu nhập từ dự án đầu tư tại Lào sau khi đã nộp thuế TNDN tại Lào về Việt Nam thì Công ty thực hiện kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNCN của Việt Nam.

Mức thuế suất thuế TNDN để tính và kê khai đối với các khoản thu nhập từ nước ngoài là thuế suất thuế TNDN phổ thông theo quy định tại pháp luật thuế TDNN được áp dụng theo từng thời kỳ, không áp dụng mức thuế suất ưu đãi (nếu có) mà doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài đang được hưởng theo Luật Thuế TNDN hiện hành.

Trường hợp khoản thu nhập từ dự án đầu tư tại Lào của Công ty CP Điện Việt Lào đã chịu thuế TNDN (hoặc một loại thuế có bản chất tương tự như thuế TNDN) ở Lào thì khi tính thuế TNDN phải nộp tại Việt Nam, Công ty được trừ số thuế đã nộp tại Lào hoặc đã được đối tác tại Lào trả thay và số thuế TNDN Công ty được miễn, giảm đối với phần lợi nhuận được hưởng từ dự án đầu tư tại Lào theo Luật pháp Lào nhưng số thuế được trừ không vượt quá số thuế thu nhập tính theo quy định của Luật Thuế TNDN của Việt Nam.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân

 1. 1. Chính sách thuế TNCN đối với khoản tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ.

Tổng cục Thuế có công văn số 4809/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 03/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế TNCN đối với với khoản tiền bồi dưỡng cho cán bộ từ hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ ngoài giờ tại bệnh viện Da liễu trung Ương.

Theo đó, trường hợp bệnh viện tổ chức hoạt động khám chữa bệnh dịch vụ và chi trả tiền bồi dưỡng cho người lao động theo quy chế chi tiêu nội bộ của bệnh viện, không theo quy định của Luật Lao động thì khoản thu nhập người lao động nhận được từ hoạt động này là khoản thu nhập thuộc đối tượng chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo Luật thuế TNCN.

 1. Vướng mắc thuế TNCN từ 02 nơi trở lên.

Tổng cục Thuế có công văn số 4807/TCT-DNNVV&HKD,CN ngày 03/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Tây Ninh về chính sách thuế TNCN.

Theo đó, Trường hợp cá nhân làm đại lý xổ số ký hợp đồng trực tiếp với Công ty xổ số kiến thiết có số tiền hoa hồng từ việc làm đại lý xổ số trong năm dương lịch trên 100 triệu đồng thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của đại lý xổ số. Cá nhân làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp nếu phát sinh thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm trong trường hợp Công ty xổ số kiến thiết, doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp bán hàng đa cấp chưa khấu trừ thuế do chưa đến mức phải nộp thuế thì cuối năm cá nhân thực hiện khai thuế vào tờ khai thuế năm theo mẫu số 01/TKN-XSBHĐC ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

 1. 4. Thuế TNCN đối với cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động, ký hợp đồng dưới 3 tháng hoặc ký hợp đồng lao động trên 3 tháng

Tổng cục Thuế có công văn số 4655/TCT-TNCN ngày 23/11/2018 hướng dẫn Ban Dân Vận Trung Ương về thuế TNCN.

Theo đó, trường hợp Ban chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng viết các chuyên đề khoa học với các cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên, Ban Dân Vận Trung ương tổng hợp thu nhập tiền thù lao từ tham gia các chuyên đề khoa học vào thu nhập từ tiền lương, tiền công và thực hiện khấu trừ thuế theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Trường hợp Ban chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng viết các chuyên đề khoa học với các cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng, Ban Dân Vận Trung ương thực hiện khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

D/ Về Hóa đơn:

1.Về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn:

Tổng cục Thuế có công văn số 4861/TCT-CS ngày 04/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa về báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Theo đó, trường hợp Công ty nộp thông báo phát hành hóa đơn ngày 19/03/2018 (Quý I/2018), đăng ký bắt đầu sử dụng hóa đơn từ ngày 01/04/2018 (Quý II/2018) thì Công ty không phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018 và không bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn đối với hành vi không nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I/2018.

 1. Về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với một số doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/10/2020.

          Tổng cục Thuế có công văn số 4763/TCT-CS ngày 29/11/2018 hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đối với một số doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/11/2018 đến ngày 30/10/2020.

Theo đó:

– Trường hợp cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2018, cơ quan thuế chưa thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP thì các cơ sở kinh doanh mới thành lập này đăng ký phát hành hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử hoặc mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng (nếu thuộc trường hợp mua hóa đơn) và thực hiện các thủ tục hành chính về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP.

– Trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/11/2018 đén ngày 31/10/2020 thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP nhưng cơ sở kinh doanh mới thành lập chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà đăng ký phát hành hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP thì cơ sở kinh doanh mới thành lập này thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế GTGT.

 1. Về việc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Tổng cục Thuế có công văn số 5053/TCT-CS ngày 13/12/2018 hướng dẫn Cục Thuế tỉnh tỉnh Thừa Thiên Huế về việc sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

Theo đó, Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý được quản lý v phát hành như một loại hóa đơn và thuộc trường hợp áp dụng hình thức điện tử theo quy định tại Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018 của Chính phủ quy định v hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

E/ Về Lệ phí môn bài:

Tổng cục Thuế có công văn số 4958/TCT-CS ngày 10/12/2018 hướng dẫn xác định mức doanh thu tính lệ phí môn bài.

Theo đó, Doanh thu để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài đối với hộ, cá nhân kinh doanh là tổng doanh thu tính thuế TNCN năm trước liền kề theo quy định của Pháp luật về thuế TNCN. Trường hợp hộ, cá nhân mới ra kinh doanh trong năm thì mức doanh thu làm cơ sở xác định thu lệ phí môn bài là tổng doanh thu của năm tính thuế theo quy định của pháp luật thuế TNCN.

Theo quy định của pháp luật thuế TNCN thì doanh thu tính thuế TNCN của năm đối với trường hợp kinh doanh không trọn năm bao gồm cả trường hợp mới ra kinh doanh trong thời gian của 06 tháng đầu năm là doanh thu tính thuế TNCN của ột năm (12 tháng).

Như vậy, trường hợp cá nhân ra kinh doanh từ tháng 04/2018 thì cá nhân thuộc diện nộp lệ phí môn bài của cả năm 2018 tính theo mức doanh thu của 12 tháng. Đối với năm 2019, mức lệ phí môn bài ược tính theo doanh thu 12 tháng của năm trước liền kề là năm 2018.

          F Vấn đề khác có liên quan

 1. Quy định về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Ngày 29/11/201/8, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-TTg bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/01/2019.

 1. Quy định về việc bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

Ngày 17/10/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2018/TT-BTC bãi  bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Theo đó, bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu gồm:

– Thông tư số 35/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế xuất khẩu đối với gỗ và than cốc được sản xuất từ toàn bộ nguyên liệu nhập khẩu;

– Thông tư số 118/2011/TT-BTC ngàỵ 16/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế nhập khẩu và thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhập khẩu của các dự án điện;

– Thông tư số 10/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thi hành Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2018

 1. Quy định việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/11/2018, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-VPCP hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

 1. Hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Ngày 17/10/2018, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Thông tư số 09/2015/TT-BKHĐT ngày 23/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

 1. Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày 16/11/2018, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND  quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn TP Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/11/2018.

CÁC TIN TỨC KHÁC