Những quy định mới của chính sách thuế tháng 7 năm 2018

 1. Những quy định mới của chính sách thuế.

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

 1. Chính sách thuế GTGT khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế có công văn số 2206/TCT-CS ngày 04/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về chính sách thuế GTGT.

Theo đó, Trường hợp Công ty thực hiện chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty cổ phần theo đúng quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (mã số thuế của doanh nghiệp không đổi), khi chuyển đổi sở hữu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được chuyển sang khấu trừ kỳ sau, hoặc được giải quyết hoàn thuế theo quy định.

Trường hợp trước khi chuyển đổi Công ty có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thuộc trường hợp không được hoàn theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì sau khi chuyển đổi, công ty chuyển đổi (kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi) được tiếp tục kê khai khấu trừ, không được hoàn.

 1. Về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Tổng cục Thuế có công văn số 2205/TCT-CS ngày 04/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế Tỉnh Bạc Liêu về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.

Theo đó, trường hợp Chi nhánh Công ty có hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT đối với trường hợp giải thể Chi nhánh( kỳ tính thuế từ quý 3/2016 đến quý 01/2017). Chi nhánh không có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của Chi nhánh, toàn bộ hợp đồng mua, bán của Chi nhánh được ủy quyền cho Trụ sở chính thực hiện thanh toán qua tài khoản ngân hàng. Chi nhánh đã đăng ký tài khoản của Trụ sở chính với cơ quan thuế theo Tờ khai mẫu 08-MST ngày 09/9/2016; Chi nhánh khi giải thể có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được chuyển về Trụ sở chính để tiếp tục kê khai khấu trừ, không được hoàn.

B/ Về thuế thu nhập cá nhân:

 1. Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú.

Tổng cục Thuế có công văn số 2465/TCT-TNCN ngày 20/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập của cá nhân không cư trú.

Theo đó, trường hợp tổ chức ký hợp đồng với cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc khảo sát tại nước ngoài cho dự án; trường hợp tổ chức thuê cá nhân người nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam để thực hiện việc thu thập dữ liệu tại nước ngoài thì thu nhập của các cá nhân đó thuộc diện phải chịu thuế TNCN tại Việt Nam do đã đáp ứng các điều kiện sau:

– Mặc dù cá nhân không hiện tại Việt Nam nhưng công việc mà cá nhân thực hiện phát sinh tại Việt Nam nên thu nhập mà cá nhân nhận được từ công việc đó được xác định là thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

– Khi áp dụng các nguyên tắc của Hiệp định tránh đánh thuế hai lần thì tổ chức là đối tượng cư trú tại Việt Nam đồng thời được xác định là chủ lao động thực sự của cá nhân vì đã đáp ứng các điều kiện theo quy định như: là đối tượng có quyền đối với sản phẩm và dịch vụ do cá nhân tạo ra, là đối tượng đưa ra hướng dẫn, có quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm về địa điểm lao động của cá nhân.

 1. Chính sách thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quóc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước

Tổng cục Thuế có công văn số 2428/TCT-TNCN ngày 19/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về thuế TNCN đối với cá nhân tham gia Đề án cấp quốc gia có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước.

Theo đó, trường hợp các cá nhân nhận được khoản thu nhập khi tham gia các Đề án có sử dụng nguồn kinh phí của Nhà nước thì các khoản thu nhập này thuộc diện thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

 1. Cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà.

Tổng cục Thuế có công văn số 2429/TCT-TNCN ngày 19/06/2018 hướng dẫn VPĐD về cách tính thu nhập chịu thuế từ tiền thuê nhà.

Theo đó, Trường hợp Văn phòng thỏa thuận trả lương cho người lao động theo hình thức lương có bao gồm thuế và khoản lợi ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà…) theo hình thức lương không bao gồm thuế thì Văn phòng thực hiện quy đổi khoản lợi ích khác Văn phòng trả hộ (thuê nhà…) (NET) sang thu nhập có thuế, trước khi xác định tiền thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 92/2014/TT-BTC ngày 15/06/2015. Sau đó Văn phòng tổng hợp số tiền thuê nhà được xác định như nêu trên với khoản tiền lương (GROSS) mà người lao động được nhận để tính ra số tiền thuế TNCN mà người nộp thuế phải nộp trong kỳ.

C/ Về Thuế Nhà thầu

 1. Về việc xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu

Tổng cục Thuế có công văn số 2586/TCT-CS ngày 28/06/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc xác định tỷ giá tính thuế nhà thầu.

Theo đó, trường hợp Nhà thầu nước ngoài không mở tài khoản tại ngân hàng thương mại ở Việt Nam nhưng nhận được doanh thu bằng ngoại tệ (đô la Mỹ) do bên Việt Nam thanh toán cho nhà thầu nước ngoài thông qua tài khoản mở tại ngân hàng thương mại tại Việt Nam của bên Việt Nam thì áp dụng tỷ giá bán ra của ngân hàng thương mại nơi bên Việt Nam mở tài khoản để quy đổi doanh thu tính thuế của Nhà thầu nước ngoài từ đô la Mỹ sang đồng Việt Nam theo quy định.

D/ Vấn đề khác có liên quan

 1. Quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Ngày 23/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 50/2018/TT-BTC  quy định các chỉ tiêu thông tin, mẫu chứng từ khai báo khi làm thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh đối với phương tiện qua cửa khẩu đường không, đường biển, đường sắt, đường bộ và cửa khẩu đường sông theo quy định tại Nghị định số 59 /2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/06/2018.

Bãi bỏ Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

 1. Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghỉệp.
            Ngày 07/05/2018, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghỉệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 02/07/2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/11/2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

 1. Xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Ngày 15/05/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2018/TT-BTC hướng dẫn xác định giá cho thuê, giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2018.

 1. Quy định về việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Ngày 04/05/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 40/2018/TT-BTC hướng dẫn việc bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/06/2018 thay thế các Thông tư: số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; số 115/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196/2011/TT-BTC ; số 10/2013/TT-BTC ngày 18/01/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý và sử dụng Quỹ Hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại các công ty mẹ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, công ty mẹ trong tổ hợp công ty mẹ – công ty con.

Thông tư này bãi bỏ các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính liên quan đến tiền thu từ cổ phần hóa trái với quy định tại Thông tư này.

CÁC TIN TỨC KHÁC