Những quy định mới của chính sách thuế tháng 9 năm 2018

A/ Về thuế giá trị gia tăng.

 1. Chính sách thuế mới về thuế GTGT:

Ngày 30/08/2018 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 82/2018/TT-BTC về việc Bãi bỏ nội dung ví dụ 37 quy định tại điểm a.4 khoản 10 Điều 7 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng.

Các nội dung khác quy định tại điểm a.4 Khoản 10 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính được tiếp tục thực hiện.

Thông tư số 82/2018/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/ 2018.

 1. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Tổng cục Thuế có công văn số 3154/TCT-CS ngày 15/8/2018 trả lời Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên về việc hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Theo đó, cơ sở kinh doanh có dự án đầu tư xây dựng nhà để bán hoặc cho thuê mà không hình thành tài sản cố định của doanh nghiệp được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào nhưng không được hoàn thuế GTGT của dự án đầu tư. Việc xác định tài sản cố định và tài sản không phải là tài sản cố định theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BTC ngày 12/04/2017 của Bộ Tài chính.

B/ Về Thuế thu nhập doanh nghiệp.

 1. Chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến

Tổng cục Thuế có công văn số 3149/TCT-CS ngày 15/8/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về chính sách thuế đối với chi phí quảng cáo trực tuyến

Theo đó, về nguyên tắc trường hợp Google, Facebook (Nhà thầu nước ngoài) ký hợp đồng với doanh nghiệp Việt Nam (bên Việt Nam) để cung cấp dịch vụ quảng cáo trên ứng dụng Google, Facebook và phát sinh thu nhập tại Việt Nam thì Google, Facebook thuộc đối tượng nộp thuế nhà thầu (thuế GTGT, thuế TNDN) tại Việt Nam. Doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho Nhà thầu nước ngoài theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp có phát sinh quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu khoản chi này đáp ứng đủ các điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp mang tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp (trường hợp bên bán không cung cấp hóa đơn thì phải có tờ khai và chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định) và chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

C/ Về Thuế thu nhập cá nhân

 1. Chính sách thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi nghỉ việc

Tổng cục Thuế có công văn số 3257/TCT-TNCN ngày 23/8/2018 hướng dẫn Cục Thuế TP Hà Nội về việc khấu trừ thuế TNCN đối với khoản thanh toán khi nghỉ việc

Theo đó, trường hợp công ty trả thu nhập thực hiện khấu trừ thuế theo biểu thuế lũy tiến từng phần đối với phần tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công của các cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên.

Khoản trợ cấp thôi việc cho người lao động nghỉ việc theo đúng quy định của pháp luật thì không tính vào thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Đối với các khoản thu nhập của người lao động nằm ngoài quy định của Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và hợp đồng lao động giữa người lao động và cơ quan chi trả sau khi đã chấm dứt hợp đồng lao động tại cơ quan chi trả, nếu khoản chi này từ hai triệu (2.000.000) đồng trở lên thì Công ty phải khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% trên tổng thu nhập chi trả.

D/ Về hóa đơn:

 1. Chính sách thuế mới về hóa đơn:

Ngày 12/09/2018 Chính Phủ ban hành nghị định số 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Theo đó:

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử đang sử dụng kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

– Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn đã mua đến hết ngày 31/ 10/ 2020 và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/ 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 /01 / 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31 /10 /2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng. Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

– Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế. Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5/ 2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/ 01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì thực hiện như các cơ sở kinh doanh nêu tại khoản 2 Điều này.

– Đối với tổ chức sự nghiệp công lập (cơ sở giáo dục công lập, cơ sở y tế công lập) đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền đã sử dụng và chuyển đổi sang áp dụng hóa đơn điện tử (hoặc Phiếu thu tiền điện tử) theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/11/2018.

Việc tổ chức thực hiện hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của Nghị định này thực hiện xong đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh chậm nhất là ngày 01/ 11/ 2020.

Trong thời gian từ ngày 01/ 11/ 2018 đến ngày 31/ 10/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vẫn còn hiệu lực thi hành.

Kể từ ngày 01/ 11/ 2020, các Nghị định: số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/ 5 /2010 và số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 /01/ 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hết hiệu lực thi hành.

E/ Về Quản lý thuế:

 1. Quản lý thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà:

Ngày 09/08/2018, Tổng cục Thuế có công văn số 3077/TCT-CS hướng dẫn Cục Thuế TP Cần Thơ về việc quản lý thuế.

Theo đó, hộ gia đình tự xây nhà không phải là người nộp thuế GTGT, TNDN và thuế thu nhập cá nhân; trường hợp hộ gia đình thuê nhà thầu là cơ sở kinh doanh thực hiện xây dựng nhà cho gia đình thì nhà thầu xây dựng phải kê khai nộp thuế theo quy định.

Trường hợp Cục Thuế có cơ sở xác định nhà thầu có xây dựng nhà cho hộ gia đình, cá nhân nhưng không kê khai nộp thuế thì Cục Thuế thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Luật quản lý thuế. Quá trình xử lý, Cục Thuế báo cáo UBND để chỉ đạo các đơn vị chức năng khác trên địa bàn phối hợp thực hiện theo Điều 11 Luật Quản lý Thuế.

F/ Vấn đề khác có liên quan

 1. Quy định Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.

Ngày 18/7/2018, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hà Nội.

Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

 1. Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Ngày 13/8/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4128/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực môi trường thuộc chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ TTHC mã số: T-HNO-263137-TT, T-HNO-263138-TT, T-HNO-263141-TT lĩnh vực môi trường tại Quyết định số 1105/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

 1. Quy định thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư

Ngày 28/08/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 81/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/6/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/10/ 2018.

 1. Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Ngày 7/5/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2018/TT-BTC  hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 /7 / 2018 và được áp dụng từ năm tài chính 2018.

Thông tư này thay thế Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06 /11/ 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước.

Đối với các tài sản cố định có tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư này thay đổi so với tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư số 162/2014/TT-BTC ngày 06/ 11/ 2014 của Bộ Tài chính quy định chế độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thì từ năm tài chính 2018 xác định mức hao mòn hàng năm của tài sản cố định theo nguyên giá của tài sản cố định và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định quy định tại Thông tư này để ghi sổ kế toán.

(Ví dụ 4 tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này).

Đối với các tài sản cố định đã có quyết định giao, điều chuyển trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà trước khi giao, điều chuyển tài sản đó chưa được theo dõi trên sổ kế toán hoặc khi thực hiện bàn giao, tiếp nhận chưa đánh giá lại giá trị tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp tiếp nhận tài sản có trách nhiệm đánh giá lại giá trị tài sản theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 7 Thông tư này để ghi sổ kế toán, xác định thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định theo quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này làm cơ sở để kế toán tài sản cố định.

 1. Quy định quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Ngày 13/8/2018, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1294/QĐ-TCT về việc ban hành Quy chế trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế 2 lần.

Ngày 23/8/2018, Cục Thuế TP Hà Nội đã ban hành Công văn 58995/CT-TTr1 ngày 23/8/2018 v/v triển khai thực hiện Quyết định số 1294/QĐ-TCT nói trên.

Quy chế này quy định về việc trao đổi thông tin theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ các nước và vùng lãnh thổ đang có hiệu lực thi hành; các bước trao đổi và khai thác thông tin của Tổng cục Thuế và các đơn vị có liên quan.

 1. Quy định về nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp

Ngày 17/8/2018 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 76/2018/TT-BTC về hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình đào tạo, biên soạn giáo trình môn học đối với giáo dục đại học, giáo dục chuyên nghiệp.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 03/10/ 2018 và thay thế Thông tư số 123/2009/TT-BTC ngày 17/ 6 /2009 của Bộ Tài chính quy định nội dung chi, mức chi xây dựng chương trình khung và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học đối với các ngành đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp.

 1. Quy định về hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng và chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

– Ngày 8/8/2018 Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 06/2018/TT-BXD ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư số 06/2018/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 05/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành.

– Ngày 8/8/2018 Bộ Xây Dựng ban hành Thông tư số 07/2018/TT-BXD quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng.

Thông tư số 07/2018/TT-BXD có hiệu lực kể từ ngày 25/9/2018 và thay thế Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng./.

CÁC TIN TỨC KHÁC