Những từ được viết tắt trên hóa đơn

Danh mục những từ được phép viết tắt trên hóa đơn như sau (Căn cứ và Điểm b Khoản 7 Điều 3 của Thông tư 26/2015/TT-BTC):

STT Từ được phép viết tắt Viết tắt thành
1 Phường P
2 X
3 Thị trấn TT
4 Quận Q
5 Huyện H
6 Thị xã TX
7 Thành phố TP
8 Tỉnh T
9 Việt Nam VN
10 Cổ phần CP
11 Doanh nghiệp tư nhân DNTN
12 Trách nhiệm hữu hạn TNHH
13 Hợp danh HD
14 Khu công nghiệp KCN
15 Khu chế xuất KCX
16 Sản xuất SX
17 Xây dựng XD
18 Thương mại TM
19 Dịch vụ DV
20 Chi nhánh CN
21 Các từ khác nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.

 

CÁC TIN TỨC KHÁC